Data Science och AI

Våra tjänster inom Data Science och AI


Dataanalys och statistisk modellering

Inom data science erbjuder vi hjälp med att bearbeta, analysera och visualisera stora mängder data. Bland annat jobbar vi med tidsserieanalys, anomalidetektering, och olika slags prediktiva modeller som överlevnads- och klassificeringsmodeller. Dessa tekniker används för triagering, hitta avvikelser, trender eller bedrägligt beteende hos användare, och har integrerats i beslutstödssystem. Vi lär oss ständigt nya tekniker inom våra uppdrag och ur vetenskapliga artiklar.

Artificiell intelligens

Inom området artificiell intelligens arbetar vi med neurala nätverk, deep learning och textanalys. Vi är specialiserade på området vård och omsorg där vi arbetar med myndigheter och andra organisationer verksamma på nationell nivå. 


AI-arkitektur

Det finns idag lättillgängliga verktyg för att arbeta med stora mängder data och för att konstruera avancerade lösningar så som djupinlärning med relativt liten kunskap inom data scienceområdet. Baksidan med detta är att det är lätt att de lösningar som tas fram är missvisande och kanske inte alls löser de problem man önskade få lösta. Vi hjälper er att analysera och formulera det problem ni önskar lösa, utvärdera tillgängligt och önskat data för att kunna träna algoritmer på samt rekommenderar utvärderingsmetoder och även hur resultat av en prediktion ska presenteras för en användare på bästa sätt. Vi hjälper även till med att analysera förväntade effekter på verksamheter och system i stort vid införandet av intelligenta algoritmer.

 

AI-revision

Behöver ni hjälp från en oberoende part att utvärdera funktionalitet, risker och tillförlitlighet av algoritmer ni har eller tänker ta i bruk?
I många fall säljs i dag AI-baserade lösningar i form av en svart låda utvärderade med tveksamma metoder. Det finns stora affärsmässiga och etiska risker att ta dessa i bruk utan en oberoende utvärdering av deras funktion och i många fall kan felaktiga algoritmer få katastrofala konsekvenser.
Vi hjälper er med att öppna på locket till den svarta lådan och förklara algoritmens styrkor och svagheter samt hur den påverkar era processer.


Natural Language Processing

Inom området NLP kan vi erbjuda stöd vid analys och kodifiering av fritextdata.


Strategiska frågor, validering

Vi bidrar även med att stödja i strategiska frågor kring artificiell intelligens och beslutsstöd. Detta kan innefatta att validera beslutsstödsmodellers prestanda och lämplighet för en viss uppgift, samt bedöma och värdera risker för negativa effekter såsom undanträngningseffekter och etiska aspekter vid införandet av denna typ av stöd.